Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze verkoopovereenkom- sten en op al onze diensten, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke anders- luidende overeenkomst. M.I.P. en de afnemer wordt in deze betiteld als verkoper respectievelijk koper, maar de factuurvoorwaarden zijn eveneens van overeen- komstige toepassing indien de afgesloten overeenkomst een aannemings-overeenkomst zou zijn.

2. Ontbinding

In geval een overeenkomst wordt verbroken door de koper zal de koper een forfaitair bedrag verschuldigd zijn als schadevergoeding, van 20% van het contractsbedrag, onverminderd het recht van de verkoper een hogere schade te vorderen zo daartoe aanleiding zou zijn.

3. Levertijd

De data, die als tijdstippen voor de levering van de goederen zijn vermeld, zijn slechts indicatief en hebben geenszins de betekenis van termijnen binnen dewelke de verkoper zich verplicht de levering uit te voeren. Een redelijke overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht zijn bestelling te annuleren, schadevergoeding te eisen of betaling uit te stellen. Indien het product door toedoen van de klant niet tijdig kan geleverd worden, zal 8 dagen na de afgesproken levertermijn een vergoeding voor de ingebruikname van de terreinen van M.I.P. opeisbaar worden als volgt :

  • Silo doormeter < 3 meter : 250,00 €/week
  • Silo doormeter 3 – 5 meter: 400,00 €/week
  • Silo doormeter > 5 meter: 1.000,00 €/week

Deze bedragen zullen jaarlijks per 1 januari aangepast worden aan het cijfer van de gezondheidsindex.

4. Prijzen

Al onze prijzen zijn excl. B.T.W., af fabriek. Behoudens andersluidende overeen- komst is enkel het produceren van het bestelde goed in de overeenkomst begrep- en. Alle andere prestaties zijn ten laste van de koper en niet in de prijs inbegrepen, zo o.m. en zonder dat dit beperkend is alle werken van burgerlijke bouwkunde, verpakking en verpakkingskosten, kosten van vervoer, eventuele invoerrechten, alle kosten van montage en installatie. De prijs wordt gegarandeerd voor een periode van 3 maanden. Nadien wordt de prijs automatisch aangepast in functie van de kosten van de grondstoffen en andere materialen, verpakkingskosten, transportkosten, loon en salarissen, sociale lasten, invoerrechten, omzetbelastingen, verzekeringspremies, koers- en valutaverhoudingen of welke andere factor ook die van invloed zou kunnen zijn op de prijsvorming.

5. Studies en projecten

In geval M.I.P. door de koper belast wordt met een studieopdracht of het ontwerp van een complexere installatie worden de technische gegevens aangeleverd door de klant op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. M.I.P. zal de studie en/of het ontwerp naar best vermogen uitvoeren. Indien het ontwerp wordt goedgekeurd door de klant is M.I.P. door deze enkele goedkeuring integraal ontlast van elke verantwoordelijkheid en zal de uitvoering van het ontwerp conform het goedgekeurde plan of bestek gebeuren op verantwoordelijkheid en risico van de koper. De koper wordt geacht het betrokken ontwerp volledig te hebben nagekeken zonodig nagecalculeerd te hebben en ontslaat M.I.P. van elke verantwoordelijkheid desbetreffend, zelfs in geval van grove fout. Alle studies, plannen en documenten zijn en blijven eigendom van M.I.P., beschermd door intellectuele rechten. Bij eventuele overhandiging aan de koper mogen zij door deze laatste niet misbruikt worden. Zij mogen in geen geval aan derden worden getoond of door derden worden gebruikt. De aanvrager van de plannen en derden blijven hoofdelijk aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en M.I.P. behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Alle studies, plannen en documenten moeten worden teruggeven op het eerste verzoek. Studies, ontwerpen en bestekken zullen worden gefactureerd aan 10% van de geraamde kostprijs van de uitvoering van het betrokken project. Indien de bestelling bij M.I.P. gebeurt zal dit bedrag verrekend worden met de uiteindelijke kostprijs.

6. Risico-overgang

De afnemer draagt het risico van de goederen voorwerp van de overeenkomst van op het ogenblik dat zij de fabriek verlaten.

7. Transport

Zelfs indien wij het vervoer verrichten, geschiedt dit als lasthebber van de koper, die er toe gehouden is de staat van de goederen te verifiëren bij de aankomst op transportschade.

8. Betalingen en eigendoms-voorbehoud

Behoudens afwijkende overeenkomst zijn alle facturen contant betaalbaar te Rijkevorsel op ons bankrekeningnummer. Voor achterstallige bedragen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 10% vanaf de factuurdatum. Daarenboven zal bij laattijdige betaling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% met een minimum van 100 € en dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na incassering. M.I.P. behoudt zich het recht voor ten allen tijde zelfs gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan de koper waarborgen en of vooruitbetalingen te vragen tot de uiteindelijke facturatie. M.I.P. behoudt zich het recht voor de koper een kredietlimiet toe te wijzen en kan elke bestelling opschorten bij overschrijding van deze limiet zonder dat dit tot gevolg zou hebben dat de koop-verkoopovereenkomst als ontbonden te beschouwen is. Bij gebreke aan voldoening hiervan door de koper behoudt M.I.P. zich het recht voor alle verbintenissen tegenover de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling op te schorten en of als ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht op schadevergoeding. Rekenfouten of kennelijke materiële vergissingen kunnen door M.I.P. ten allen tijde worden rechtgezet zonder dat de overeenkomst zelf in het gedrang komt. De goederen blijven eigendom van M.I.P. zolang de koopsom niet volledig is betaald. Ingeval voorschotten zijn betaald gaat het eigendomsrecht over wanneer 90% van de overeengekomen prijs is betaald. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit tot de vordering van de koper uit hoofde van wederverkoop. De koper is aansprakelijk voor elke schade, welke wordt toegebracht aan volgens deze bepaling aan M.I.P. in eigendom toebehorende goederen. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden zolang zij eigendom van M.I.P. blijven. Bij niet-naleving door de koper van zijn verbintenissen heeft M.I.P. het recht het eigendomsvoorbehoud zonder tussenkomst van de rechter uit te oefenen. De koper machtigt in dit geval M.I.P. in het bijzonder tot terugname van het geleverde waar dit goed zich ook bevindt en erkent dat de terugname niet tot ontbinding van de overeenkomst leidt.

9. Aanvaarding en klachten

De koper is gehouden de goederen te controleren op zichtbare gebreken onmid- dellijk bij levering. Bij gebreke aan klachten over de zichtbare gebreken uiterlijk binnen de 8 dagen na de levering van de goederen worden de goederen geacht aanvaard te zijn. De montage en het gebruik van de betrokken goederen worden als een uitdrukkelijke aanvaarding beschouwd. Gezien de aard van de gebruikte grondstoffen kunnen in het eindproduct kleurverschillen optreden. Dergelijke kleurverschillen zijn geen gebrek en kunnen geen aanleiding geven tot weiger- ing van de levering of tot prijsvermindering. In geval van niet aanvaarding is de koper aansprakelijk voor het behoud, de bewaking en de bewaring van de geleverde goederen zonder dat M.I.P. daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Behoudens de aansprakelijkheid van M.I.P. voor zichtbare gebreken is M.I.P. voor verborgen of andere gebreken van de geleverde producten verantwoordelijk voor een periode van 2 jaar. Na deze termijn vervalt elke waarborg en is M.I.P.tot geen enkele tussenkomst meer gehouden, zelfs niet voor verborgen gebreken die pas na deze termijn van 2 jaar aan het licht zouden komen. Elke beroep op enige waarborg of vrijwaringsplicht in hoofde van M.I.P. geeft hoogstens aanleiding tot het herstellen van de foutieve of gebrekkige uitvoering, tot een nieuwe levering van het bestelde of tot de vermindering van de prijs van het foutieve of gebrekkig uitgevoerde naar keuze van M.I.P.. Bewegende delen, delen die aan slijtage onderhevig zijn of drukgevoelige delen, zoals o.m. vulleidingen en mangaten, worden nooit onder waarborg vervangen en de kosten van herstelling of vervanging zijn in dat geval steeds ten laste van de koper. In geval van herstel of vernieuwing is de koper in ieder geval gehouden de eventuele bijkomende vervoers-, verzendings- en verplaatsingskosten en werkuren te dragen. M.I.P. is op geen enkele wijze gehouden tot betaling van gevolgschade en zal enkel moeten instaan voor de schade aan het geleverde object zelf met uitsluiting van elke andere schade, hoe ook genaamd. Behoudens indien expliciet in de bestelling vermeld, zijn de geleverde goederen niet bestand tegen agressieve of corroderende stoffen. Behoudens indien uitdrukkelijk anders is overeengekomen staat M.I.P. niet in voor de plaatsing en beperkt de verplichting van M.I.P. er zich toe de goederen op de werf te leveren. Ingeval een gebrek of schadegeval een door M.I.P. aangegane verzekering gedekt schadegeval betreft, is de aansprakelijkheid van M.I.P. hoe dan ook beperkt tot hetgeen door de verzekeraar onder dekking van de polis wordt uitbetaald.

10. Aansprakelijkheid voor diensten

Alle diensten en adviezen, van welke aard ook, worden naar best vermogen verstrekt rekeninghoudend met de inlichtingen die door de koper aan M.I.P. worden verstrekt. Wat M.I.P. betreft zijn diensten en adviezen slechts inspanningsverbintenissen.

11. Werkuren

De werkuren bij de koper worden gerekend vanaf het vertrek van het personeel van M.I.P in de fabriek tot bij de terugkeer van het personeel op de fabriek. Verplaatsingskosten en verblijfkosten zijn steeds ten laste van de koper.

12. Montage

De koper alleen is aansprakelijk voor het treffen van alle voorzieningen met het oog op de montage. Hij is onder meer aansprakelijk voor de bereikbaarheid van de montageplaats en voor het tijdig treffen van de nodige voorzieningen o.m. het leveren van elektriciteit, het voorhanden zijn van de montagesokkels en dies meer. Alle kosten van montage zijn ten laste van de koper. De koper is aansprakelijk voor alle schade, die voortspruit uit een gebrek in de sokkel waarop de montage dient te gebeuren.

13. Overmacht

Gevallen van overmacht beslagleggingen van iedere soort en om welke reden ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij M.I.P., of bij de firma’s waar M.I.P. zijn goederen of grondstoffen betrekt, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet-leveren van de goederen door leveranciers van M.I.P., stakingen, uitsluitingen, uit- en invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten, of wetsbepaling, geven M.I.P. het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief te annuleren of tijdelijk op te schorten.

14. Geschillen

Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn alleen de Ondernemingsrechtbank Antwerpen Afdeling Turnhout, de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen Afdeling Turnhout dan wel het Vredegerecht Turnhout II bevoegd daarvan kennis te nemen.