Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze verkoopovereenkomsten en op al onze diensten, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende overeenkomst.

2. Studies en projecten

In geval M.I.P. door de koper belast wordt met een studieopdracht of het ontwerp van een complexere installatie worden de technische gegevens aangeleverd door de klant op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. M.I.P. zal de studie en of het ontwerp naar best vermogen uitvoeren. Indien het ontwerp wordt goedgekeurd door de klant is M.I.P. door deze enkele goedkeuring integraal ontlast van elke verantwoordelijkheid en zal de uitvoering van het ontwerp conform het goedgekeurde plan of bestek integraal gebeuren op verantwoordelijkheid en risico van de koper. De koper wordt geacht het betrokken ontwerp volledig te hebben nagekeken zonodig nagecalculeerd te hebben en ontslaat M.I.P. van elke verantwoordelijkheid desbetreffend, zelfs in geval van grove fout. Alle studies, plannen en documenten zijn en blijven ons eigendom, beschermd door intellectuele rechten. Bij eventuele overhandiging aan de aanvrager mogen zij door deze laatste niet misbruikt worden. (art.491 Strafwetboek). Zij mogen in geen geval aan derden worden getoond of door derden worden misbruikt. De aanvrager van de plans en derden blijven hoofdelijk aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en wij behouden ons het recht voor schadevergoeding te eisen. Alle studies, plannen en documenten moeten worden teruggeven op het eerste verzoek. Studies en ontwerpen en bestekken zullen worden gefactureerd aan 10 % van de geraamde kostprijs van de uitvoering van het betrokken project. Indien de bestelling bij M.I.P. gebeurt zal dit bedrag verrekend worden met de uiteindelijke kostprijs.

3. Niet-uitvoering of niet-bestelling van projecten

In geval een overeenkomst wordt verbroken door de koper zal de koper een forfaitair bedrag verschuldigd zijn als schadevergoeding van 20% van het uitvoeringsbedrag, onverminderd het recht van de verkoper een hogere schade te bewijzen zo daartoe aanleiding zou zijn.

4. Levertijd

De data, die als tijdstippen van de levering van de goederen zijn vermeld, zijn slechts indicatief en hebben geenszins de betekenis van termijnen binnen dewelke de verkoper zich verplicht de levering uit te voeren. Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht zijn bestelling te annuleren, schadevergoeding te eisen of betaling uit te stellen.

5. Prijzen

Al onze prijzen zijn excl. B.T.W., af fabriek. Zijn ten laste van de klant en niet in de prijs inbegrepen; o.m. alle werken van burgerlijke bouwkunde, verpakking en verpakkingskosten, kosten van vervoer, eventuele invoerrechten, alle kosten van montage en installatie. De prijs wordt gegarandeerd voor periode van 3 maanden. Nadien kan de prijs worden aangepast in functie van de kosten van de grondstoffen en andere materialen, verpakkingskosten, transportkosten, loon en salarissen, sociale lasten, invoerrechten, omzetbelastingen, verzekeringspremies, koers- en valutaverhoudingen of welke andere factor ook die van invloed zou kunnen zijn op de prijsvorming

6. Risico-overgang

De afnemer draagt het risico van de bestelde goederen van op het ogenblik dat zij de fabriek verlaten.

7. Transport

Zelfs indien wij het vervoer verrichten, geschiedt zulks uitsluitend als last hebber van de koper, die er toe gehouden is de staat van de goederen te verifiëren bij de aankomst.

8. Betalingen en eigendoms-voorbehoud

Al onze facturen zijn betaalbaar te Rijkevorsel of contant op ons bankrekeningnummer. Voor achterstallige bedragen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 10 % vanaf de factuurdatum. Daarenboven zal in geval van wanbetaling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10 % met een minimum van €100 en dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na incassering. M.I.P. behoudt zich het recht voor ten allen tijde zelfs gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan de koper waarborgen en of vooruitbetalingen te vragen tot de uiteindelijke facturatie. M.I.P. behoudt zich het recht voor de koper een kredietlimiet toe te wijzen en kan elke bestelling opschorten bij overschrijding van deze limiet zonder dat dit tot gevolg zou hebben dat de koop/verkoopovereenkomst als ontbonden te beschouwen is. Bij gebreke aan voldoening hiervan door de koper behoudt M.I.P. zich het recht voor alle verbintenissen tegenover de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling op te schorten en of als ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht op schadevergoeding. Rekenfouten of kennelijke materiële missingen kunnen door M.I.P. ten allen tijde worden rechtgezet zonder dat het bestaan van de bestelling en of de overeenkomst zelf in het gedrang komt. De goederen blijven ons eigendom zolang de koopsom niet volledig is betaald. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit tot de vordering van de koper uit hoofde van wederverkoop. De Koper is aansprakelijk voor elke schade, welke wordt toegebracht aan volgens deze bepaling aan ons in eigendom toebehorende goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden zolang zij eigendom van M.I.P. blijven. Bij niet-naleving door de klant van zijn verbintenissen heeft M.I.P. het recht het eigendomsvoorbehoud zonder tussenkomst van de rechter uit te oefenen. De klant machtigt in dit geval M.I.P. in het bijzonder tot terugname van het geleverde waar dit goed zich ook bevindt en erkent dat de terugname niet tot ontbinding van de overeenkomst leidt. De koper wordt in dit verband gewezen op artikel 491 Strafwetboek: “Hij die ten nadele van een aan der goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk verduisterd of verspild, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van € 0,65 tot € 13,00. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33 Strafwetboek”.

9. Aanvaarding en klachten

De koper is gehouden de goederen te controleren op zichtbare gebreken de dag van de levering zelf. Bij gebreke aan klachten uiterlijk gedaan binnen de 8 dagen na de levering der goederen worden de goederen geacht aanvaard te zijn. De koper bevestigt de gebruikers- en onderhoudshandleidingen geraadpleegd te hebben op de website van M.I.P. en verklaart ernaar te zullen handelen. Deze handleidingen maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen. Elke foutieve manipulatie die voortspruit uit het niet naleven van de in die handleidingen beschreven voorzorgsmaatregelen, procedures of richtlijnen, brengt het verval mee van elke garantie die door M.I.P. geleverd zou moeten worden. Deze handleidingen worden naar best vermogen opgesteld en kunnen evolueren gezien de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. De koper verbindt er zich toe om steeds de laatst beschikbare handleiding te raadplegen en conform te handelen. De montage en het gebruik van de betrokken goederen worden als een uitdrukkelijke aanvaarding beschouwd. In geval van niet-aanvaarding is de koper aansprakelijk voor het behoud, de bewaking en de bewaring van de geleverde goederen zonder dat de verkoper enige vergoeding daarvoor verschuldigd is. De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken gedurende een termijn van 6 maanden na de levering. Na deze termijn vervalt elke waarborg en is M.I.P. tot geen enkele tussenkomst meer gehouden. Elke beroep op enige waarborg of vrijwaringspicht in hoofde van M.I.P. geeft hoogstens aanleiding tot het herstellen van de foutieve of gebrekkige uitvoering, tot een nieuwe levering van het bestelde of tot de vermindering van de prijs van het foutieve of gebrekkig uitgevoerde naar keuze van M.I.P. De koper is in ieder geval gehouden de eventuele bijkomende vervoers-, verzendings- en verplaatsingskosten en werkuren te dragen. M.I.P. is op geen enkele wijze gehouden tot enige gevolgschade en zal enkel moeten instaan voor de schade aan het geleverde object zelf met uitsluiting van elke andere schade, hoe ook genaamd. Behoudens indien expliciet in de bestelling vermeld zijn de geleverde koopwaar niet bestand tegen agressieve of corroderende stoffen. Behoudens indien uitdrukkelijk anderszins overeengekomen staat M.I.P. niet in voor de plaatsing en beperkt de verplichting van M.I.P. er zich toe de goederen op de werf te leveren.

10. Werkuren

De werkuren bij de klant worden gerekend vanaf het vertrek van ons personeel in de fabriek tot bij de terugkeer van het personeel op de fabriek. Verplaatsingskosten, verplaatsingsduur en verblijfkosten zijn steeds en ten volle ten laste van de klant.

11. Montage

De koper is aansprakelijk voor alle schade, welke voortspruit uit een gebrek in de sokkel waarop de montage dient te gebeuren. De koper alleen is aansprakelijk voor het treffen van alle voorzieningen met het oog op de montage. Hij is onder meer aansprakelijk voor de bereikbaarheid van de montageplaats en voor het tijdig treffen van de nodige voorzieningen o.m. het leveren van elektriciteit, het voorhanden zijn van de montagesokkels en dies meer. Alle kosten van montage zijn ten laste van de koper.

12. Aansprakelijkheid bij het verrichten van diensten

Onze aansprakelijkheid bij het verrichten van diensten is beperkt tot de zware fouten.

13. Overmacht

Gevallen van overmacht beslagleggingen van iedere soort en om welke reden ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij ons, of bij de firma’s waar verkoper zijn goederen of grondstoffen betrekt, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet-leveren van de goederen door leveranciers van ons, stakingen, uitsluitingen, uit- en invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten, of wetsbepaling, geven verkoper het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren.

14. Geschillen

Op deze overeenkomst is behoudens elk andersluidend beding Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Turnhout, de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen afdeling Turnhout dan wel de Vrederechter te Hoogstraten bevoegd daarvan kennis te nemen.

15. Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden door M.I.P. verwerkt voor klantenbeheer en direct marketing op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw offertevraag of bestelling en op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien U niet wilt dat wij uw gegevens verwerken voor direct marketing volstaat het om ons dit mee te delen via info@mipnv.com. Via dit adres kan U ook altijd vragen welke gegevens wij van U verwerken en ze zo noodzakelijk laten verbeteren of laten wissen. Als U het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan U zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel (www.privacycommission.be). Ons algemeen beleid op vlak van gegevensbescherming vindt U meer uitgebreid op onze website.